privacy

stevenwilms.be
privacy

stevenwilms.be hecht belang aan uw privacy. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over stevenwilms.be, zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op de website wilt gebruiken (zoals deelname aan gastenboek, blog en forum) of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, het bestellen van tickets, het inschrijven op activiteiten) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, nickname, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal stevenwilms.be ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan stevenwilms.be meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan stevenwilms.be mee te delen. stevenwilms.be kan u de toegang tot de website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en kan worden gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, verbonden aan de personen achter stevenwilms.be. Uw persoonlijke gegevens worden echter NIET aan derden doorgegeven. Enkel in geval er sprake is van stalking, bedreigingen en andere juridisch incorrecte werkwijze kan stevenwilms.be uw gegevens doorgeven aan hogere instanties die de veiligheid en de eerlijke transacties binnen het kader van stevenwilms.be kunnen waarborgen.

De aan stevenwilms.be verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven en stevenwilms.be heeft te allen tijde het recht om bijdragen te weren die:
* extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
* laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
* gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
* waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
* smaad of laster beogen;
of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden.

Om dit doel te bereiken kan door de webmaster van de betrokken stevenwilms.be-website premoderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt.

stevenwilms.be kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). stevenwilms.be heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen. U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u stevenwilms.be tegen alle aanspraken van derden. De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen/fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. stevenwilms.be kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussie-forum van zijn website weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. stevenwilms.be heeft het recht om deelnemers ingeval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere deelnemers aan een discussieforum en/of gastenboek. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart of eventueel ander duidelijk bewijsstuk) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan plein-public [at] hotmail [dot] com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. stevenwilms.be vecht alle mogelijke manieren van spam aan. Het e-mailadres mag niet misbruikt worden voor dergelijke belading van ongewenste en irriterende reclame die niet relevant is met de onderwerpen aangegeven op de website. stevenwilms.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE KAN STEVENWILMS.BE VERZAMELEN?
stevenwilms.be kan volgende persoonlijke gegevens verkrijgen:
* Naam
* Adres
* Telefoon-/GSM-nummer
* E-mail
* Webadres
* Leeftijd
* Geslacht
* Woonplaats
* Beroep
* Firmanaam

HOE KAN STEVENWILMS.BE BOVENSTAANDE INFO VERZAMELEN?
stevenwilms.be kan deze informatie verkrijgen door middel van:
* Mail
* Nieuwsbrief
* Invullen van een contactformulier op deze website
* Sociale Mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, Tinder, ...)
* Via derden (castingbureaus, Mediakanalen, ...)

HOELANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?
Uw gegevens worden voor een termijn van 2 jaar bewaard.

© 2019 - Steven Wilms